تحلیل یک سناریو پر تکرار

بچه ها این داستان واقعا بنظرم عالیه و کسی که این رو نوشته یا براش اتفاق افتاده یا درک خیلی…

رایگان!