آغازگر های چتی (ریپلای استوری)

ویدیویی – آنلاین این دوره به صورت ویدیویی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۴ ساعت و ۲۵…

1,000,000 تومان

دوره موفقیت در قرار اول

ویدیویی – آنلاین این دوره به صورت ویدیویی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۴ ساعت و ۲۵…

1,200,000 تومان

هنر اغوا

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی/ویدیویی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در 11 ساعت و 58…

700,000 تومان

راپورت

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی/ویدیویی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۴ ساعت و 30…

340,000 تومان

خاطره گویی

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۱ ساعت و ۴…

160,000 تومان

چالش ها و حاضر جوابی

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۱ ساعت و ۲۹…

160,000 تومان

تکنیک های روانی

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۱ ساعت و ۲۶…

180,000 تومان