آغازگر های چتی (ریپلای استوری)

ویدیویی – آنلاین این دوره به صورت ویدیویی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۴ ساعت و ۲۵…

1,000,000 تومان

دوره موفقیت در قرار اول

ویدیویی – آنلاین این دوره به صورت ویدیویی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۴ ساعت و ۲۵…

1,200,000 تومان

هنر مرد بودن

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در 13 ساعت و 3…

800,000 تومان

جلسه مبانی

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۲ ساعت و ۳۰…

150,000 تومان

جلسه اشتباهات

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۲ ساعت و ۴۰…

180,000 تومان

جلسه اعتماد به نفس

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۲ ساعت و ۳۲…

170,000 تومان

جلسه بادی لنگویج

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در کانال تلگرامی آماده شده…

200,000 تومان

جلسه انرژی مردانه

صوتی – آنلاین این دوره به صورت صوتی آنلاین است. مدت زمان دوره این دوره در ۳ ساعت و ۲۸…

180,000 تومان